Budapesti Vízilabda Szövetség
1053 Budapest, Curia u. 3. II. em. 3.
Tel/Fax.: 06-1-266-8045
bvlsz@bvlsz.hu

Az SZMSZ nyomtatható változata letölthető a Letöltés/Szervezeti Működési Szabályzat menüpont alatt.

A BUDAPESTI VÍZILABDA SZÖVETSÉG

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZABÁLYZATA

2014.


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§

1. A Budapesti Vízilabda Szövetség (továbbiakban: Szövetség) a sportról szóló 2004. évi I. Törvény 25.§-ban (továbbiakban: Sporttörvény) meghatározott, a vízilabda sportág budapesti és Pest megyei feladatainak ellátására létrehozott, az e sportágban Budapest és Pest megye területén működő sportszervezetekre épülő, tevékenységüket összehangoló, munkájukat segítő és támogató, önkormányzati elv alapján működő önálló jogi személyiséggel rendelkező budapesti sportági szövetség,

2.  A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, pártoknak más politikai szervezeteknek támogatást nem nyújt,

3.      A Szövetség a tevékenysége során a sportról szóló törvény illetve a fővárosi rendelkezések alapján állami illetve helyi önkormányzati közfeladatok megvalósításáról is gondoskodik.

2.§

1.       A Szövetség neve: Budapesti Vízilabda Szövetség. Rövidített neve: BVLSZ,

2.       A Szövetség székhelye: 1053 Budapest, V. Curia u. 3.,

3.       A Szövetség működési területe: Budapest és Pest megye,

4.       A Szövetség alapítási éve: 1951.

3.§

1.       A Szövetség emblémája: A mellékelt lenyomati minta szerint,

2.       A Szövetség pecsétje: A mellékelt lenyomati minta szerint.

4.§

A Szövetség a 2004. évi I. Törvény 25.§- a alapján 44/1 alszámon bejegyzett területi szervezete az MVLSZ-nek, melynek szabályzatait és határozatait magára nézve kötelezőnek ismeri el.

II.

A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI


5.§

A Szövetség Budapest és Pest megye területén irányítja, szervezi és ellenőrzi a sportágban folyó tevékenységet, közreműködik a sporttörvényben és az egyéb jogszabályokban meghatározott állami és budapesti sportfeladatok ellátásában, képviseli sportágának és az MVLSZ tagjainak érdekeit.


A Szövetség feladatai

6. §

1.       A Szövetség jogosult az MVLSZ szabályzatai alapján:

                                I.            Az alábbi szabályzatok elkészítésére és elfogadására:

a.       Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ),

b.       Versenykiírások,

c.       Nyilvántartási szabályzat,

d.       Sportfegyelmi szabályzat,

e.       Gazdálkodási-pénzügyi és munkaügyi szabályzat,

f.        Vagyoni értékű jogok hasznosításáról rendelkező szabályzat.

                             II.            A sportág nemzetközi és az MVLSZ szabályaival összhangban kialakítani a sportágban saját működési területén amatőr és vegyes (nyílt) versenyrendszerét és e versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit,

                           III.            Meghatározni és kiadni a budapesti versenynaptárat,

                          IV.            Működtetni budapesti válogatott kereteket, és általuk képviselni Budapestet a hazai és külföldi nemzetközi sportrendezvényeken.

2.       A Szövetség az (1) bekezdésben megállapított feladatokon kívüli egyéb feladatai:

                                I.            Meghatározza a sportág budapesti fejlesztési céljait, erre koncepciót dolgoz ki és gondoskodik ezek megvalósításáról,

                             II.            A jogszabályok, jelen SZMSZ, valamint saját szabályzatai alapján a sportágban a saját hatáskörében rendezett sporteseményeken résztvevő sportolókkal, sportvezetőkkel, tisztségviselőkkel valamint a Szövetség által delegált résztvevőkkel szemben a sportfegyelmi jogkört gyakorolja,

                           III.            A jogszabályok, jelen SZMSZ, valamint saját szabályzatai alapján a versenyszabályokat megsértő sportszervezetekkel, sportolókkal és sportszakemberekkel szemben a sportfegyelmi szabályzatban megállapított joghátrányokat alkalmazza,

                          IV.            Érvényesíti a doppingtilalmat,

                             V.            A megfelelő feltételek fennállása esetén megkötni a Főpolgármesteri Hivatal Sport Osztályával a támogatási szerződést,

                          VI.            A Szövetség meghatározott feladataira kiterjedően szponzorálási és más támogatási szerződéseket köt a sportág céljainak elérése érdekében,

                        VII.            Képviseli a sportág (budapesti) érdekeit az állami szervek, helyi önkormányzatok, a sportközalapítványok, a sportszövetségek illetve a társadalmi szervezetek felé,

                     VIII.            Az SZMSZ-ben meghatározott módon szolgáltatásokat nyújt a versenyrendszerében résztvevő egyesületeknek, közreműködik a résztvevők közötti viták rendezésében, elősegíti a sportágban működő sportszakemberek képzését és továbbképzését.

3.       A Szövetség az (1.) és (2.) bekezdésében meghatározott feladatait a felsorolt testületei, illetve az ezek által választott vagy megbízott természetes személyek útján látja el a jelen SZMSZ-ben meghatározottak szerint.

III.

A SZÖVETSÉG VERSENYRENDSZERÉBEN RÉSZTVEVŐ

EGYESÜLETEK

7.§

1.       A Szövetség versenyrendszerben részt vehet minden olyan sportszervezet, amely a szövetség SZMSZ-ét, valamint az MVLSZ hatályos szabályzatait és határozatait magára nézve kötelezőként elfogadja, valamint korábban már tagsági viszonyt létesített az MVLSZ-szel,

2.       A Szövetség tiszteletbeli elnöke, tiszteletbeli elnökségi tagja az a személy lehet, aki korábban a Szövetség elnöke vagy az elnökség tagja volt és a sportágban olyan kiemelkedő tevékenységet végzett, mely alapján a klubgyűlés érdemesnek tartja ezen megtiszteltetésre.


A versenyrendszerben való részvétel

8.§

1.       A Szövetség versenyrendszerében való részvétel önkéntes, szükséges és elégséges feltétele az MVLSZ tagság, valamint az adott esemény Versenykiírásának megismerése, elfogadása és az abban foglaltak maradéktalan betartása.

IV.

A VERSENYRENDSZERBEN RÉSZTVEVŐ BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI  SZÉKHELYŰ MVLSZ TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

9..§

1.       A jogok:

I.        Részt vehet a Szövetség tevékenységében, rendezvényein,

II.     Részt vehet a Klubgyűlés határozatainak meghozatalában,

III.   Választhat és választható a Szövetség testületeibe,

IV.  Észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szövetség valamint szerveinek működésével kapcsolatban, betekínthet a Szövetség irataiba amennyiben az nem sérti más tagok jogos érdekeit vagy vonatkozó hatályos jogszabályokat,

V.     Ajánlásokat tehet a Szövetséget, a Szövetség szerveit és a sportágat érintő kérdések megtárgyalására,

VI.  Tájékoztatást igényelhet a Szövetség bármely tevékenységéről.

2.       A kötelezettségek:

I.        A sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése,

II.     A Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának, egyéb szabályzatainak valamint a Szövetség testületei által hozott határozatok megtartása, illetőleg azok megtartásának biztosítása,

III.   A Szövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése,

IV.  A sportág népszerűsítése,

3.       Az egyesületek jogaikat és kötelezettségeiket az általuk megbízott természetes személy, mint képviselő(k) útján gyakorolhatják.

V.

A SZÖVETSÉG SZERVEZETE

1o.§

1.       A Szövetség vezető tisztségviselői:

I.        Elnök

II.     Alelnökök

III.   Elnökségi tagok

IV.  Főtitkár

VI.

A SZÖVETSÉG KLUBGYŰLÉSE

A Klubgyűlés összehívása

11. §

A Szövetség legfőbb szerve a versenyrendszerben résztvevő Budapesti és Pest Megyei székhellyel rendelkező, MVLSZ tagegyesületek képviselőiből álló Klubgyűlés. A Klubgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A Klubgyűlés összehívásáról a Szövetség elnökségének legalább 30 nappal korábban (a Gyűlés helyéről, pontos idejéről, tervezett napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról) az érintett MVLSZ tagokat írásban értesíteni kell. A Gyűlésre a Szövetség elnöksége a részvételre és szavazásra jogosultakon kívül mást is meghívhat.

Szavazati jog a Klubgyűlésen

12. §

1.       A Klubgyűlésen szavazati joggal a Budapesti és Pest megyei székhellyel rendelkező MVLSZ tagok képviselői rendelkeznek,

2.       Az érintett egyesületeknek legkésőbb a Klubgyűlés megkezdéséig írásban be kell jelenteniük azt a személyt, aki szavazati joggal rendelkezve látja el képviseletüket,

3.       A Szövetségben vagy a Szövetség mellett, a Klubgyűlés által választott bármely testületben illetve bizottságban (az Elnökség, a Versenybíró Bizottság, az Ellenőrző Testület és a Sportfegyelmi Bizottság tagjai) tisztséget betöltő személy a Klubgyűlésen szavazati joggal összeférhetetlenségi okokból nem rendelkezik.

A Klubgyűlés határozatképessége

13.§

1.       A Klubgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező képviselők legalább ötven százaléka plusz egy fő képviselő jelen van,

2.       Ha a Klubgyűlés a meghívóban szereplő eredeti időpontban nem határozatképes, úgy a Klubgyűlést az eredeti időponttól számított legalább 30 perc, legfeljebb 30 nap elteltével ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott Klubgyűlés az eredetileg napirendre felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt Klubgyűlés összehívása történhet az eredeti meghívóban is.

A Klubgyűlés napirendje

14.§

1.       A Klubgyűlés napirendjét a Szövetség elnöksége állapítja meg és terjeszti a Klubgyűlés elé,

2.       A Szövetség évi rendes Klubgyűlésének az alábbi napirendi pontokat kötelezően tartalmaznia kell:

I.        Az elnökség előző évi gazdasági beszámolója,

II.     Az elnökség éves szakmai beszámolója,

III.   A következő évi szakmai és pénzügyi tervei,

IV.  Az egyesületek által a törvényes határidőn belül írásban beterjesztett javaslatok.

A Klubgyűlés kizárólagos hatásköre

15.§

1.       Javaslattétel az MVLSZ felé az SZMSZ módosítására,

2.       Az elnökség éves pénzügyi beszámolójának, költségvetésnek és az előző év mérlegének az elfogadása,

3.       Az elnökség szakmai beszámolójának elfogadása,

4.       A középtávú (4 éves) sportágfejlesztési program és az éves sportágfejlesztési program jóváhagyása,

5.       A Szövetség elnökének, alelnökeinek, elnökségi tagjainak valamint a Felügyelő és a Sportfegyelmi Bizottságok tagjainak megválasztása illetve visszahívása,

6.       Tiszteletbeli elnökök és tiszteletbeli elnökségi tagok megválasztása,

7.       Mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály, az SZMSZ vagy az MVLSZ Alapszabálya a klubgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A Klubgyűlés határozathozatala

16.§

1.       A Klubgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlevő szavazásra jogosultak szavazatainak több mint felének "igen" (továbbiakban: egyszerű többség) szavazatával hozza,

2.       A Klubgyűlés nyílt szavazással hoz határozatot a Szövetség a tisztségviselőinek megválasztásakor, illetőleg ha azt a szavazásra jogosultak a szavazatok egyharmadával indítványozzák, akkor titkos szavazással. Egy jelölt esetén a Klubgyűlés nyílt szavazással is dönthet a tisztségviselő megválasztásáról,

3.       A Klubgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Klubgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a Klubgyűlés levezető elnöke, a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a Klubgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti,

4.       A Szövetség Klubgyűlése nyilvános. A nyilvánosságot a Klubgyűlés - indokolt esetben - kétharmados többségi határozattal korlátozhatja, vagy kizárhatja,

5.       A Klubgyűlés az általa választott tisztségviselőt visszahívhatja, ha azt a tagok egyharmada vagy az elnökség javasolja és a Klubgyűlés ezt egyszerű többséggel, megszavazza.

A tisztségviselők megválasztása

17.§

1.       A Klubgyűlés a hatáskörébe tartozó tisztségviselőket legfeljebb négy évre választja meg,

2.       A választást napirendre tűző klubgyűlés megkezdését megelőző egy hónappal a Szövetség elnöksége legalább háromtagú jelölőbizottságot választ. A jelölőbizottság köteles a Szövetség tagjai számára a tisztségviselőkre történő jelölés lehetőségét megadni. Jelölt lehet az a személy, akit a Klubgyűlést megelőzően valamely tisztségre a jelölőbizottságnál jelöltek vagy a Klubgyűlésen jelenlévő szavazásra jogosultak egyszerű többségi szavazatával a jelölőlistára felkerül, továbbá nyilatkozott a jelölés elfogadásáról,

3.       Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki jelenlévő szavazásra jogosultak szavazatainak több mint felét megszerezte. Ha több jelölt esetén a Klubgyűlés a szükséges döntést nem hozta meg, újabb választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a legtöbb szavazatot kapott jelölt megválasztottnak tekintendő.

A Szövetség rendkívüli Klubgyűlése

18.§

1. Klubgyűlést rendkívüli ülésre az elnökségnek az erre vonatkozó kezdeményezés kézhezvételétől számított legkevesebb 15, legfeljebb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia, ha:

                                I.           A területileg érintett MVLSZ tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével ezt kéri,

                             II.           A Fővárosi Törvényszék azt elrendeli,

                           III.           A Szövetség elnöksége erről határozatot hoz,

                          IV.           A Magyar Vízilabda Szövetség elnöksége azt határozatban elrendeli

2. A rendkívüli Klubgyűlésre egyebekben a Szövetség rendes Klubgyűlésére vonatkozó szabályok az irányadóak.

VII.

A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE

Az elnökség feladata és hatásköre

19.§

1. A Szövetség tevékenységét két Klubgyűlés közötti időszakban a szövetség elnöksége irányítja. Az elnökség a szövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyeket az SZMSZ a klubgyűlés kizárólagos hatáskörébe vagy a Szövetség más szerveinek hatáskörébe utalt.

2. Az elnökség feladata és hatásköre:

                          I.       A Szövetség Klubgyűlésének összehívása,

                       II.       A Szövetség törvényes és szabályszerű működésének biztosítása,

                     III.       Gondoskodás a klubgyűlési határozatok végrehajtásáról, továbbá a végrehajtás ellenőrzése,

                    IV.       Az éves költségvetési terv és a költségvetési beszámoló előkészítése, annak a Klubgyűlés által történő elfogadásáig, valamint a szövetség gazdálkodásának folyamatosságát biztosítani,

                       V.       A sportág budapesti és Pest  megyei tevékenységének irányítása, hazai és nemzetközi kapcsolatainak szervezése,

                    VI.       A szövetség éves programjának az elfogadása,

                  VII.       A bajnokságok és egyéb szövetségi versenyek (tornák, kupák) kiírása,

               VIII.       A Szövetség budapesti versenynaptárának elkészítése,

                     IX.       A budapesti válogatott keret felkészítési programjának elfogadása,

                       X.       Olyan bizottságok létrehozása és megszüntetése, amelyek nem tartoznak a klubgyűlés kizárólagos hatáskörébe,

                     XI.       Az általa létrehozott bizottságok elnökének és tagjainak megválasztása, felmentése, továbbá referensek megbízása és felmentése,

                  XII.       Fellebbezési jogkör gyakorlása rendkívüli fegyelmi, versenybizottsági és egyéb ügyekben,

                XIII.       A központi, állami és budapesti valamint pályázati támogatások felosztása,

               XIV.       Az alábbi szabályzatok elkészítése és elfogadása:

a.       Versenykiírások (az MVLSZ versenyszabályzatához, és versenykiírásaihoz alkalmazkodva),

b.       Sportfegyelmi szabályzat,

c.       Nyilvántartási szabályzat (a nevezési díjakról),

d.       Gazdálkodási-pénzügyi, munkaügyi szabályzat.

       XVI.    Döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket a jogszabály vagy az SZMSZ a Szövetség elnökségének a hatáskörébe utal.

Az elnökség tagjai

20.§

1. Az elnökség tagjainak létszáma legkevesebb 3, legfeljebb 7 fő.

2. Az elnökségnek csak olyan nagykorú magyar állampolgár, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet tagja, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. Az elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el. Az elnökség tagja nem lehet olyan személy, aki a BVLSZ Sportfegyelmi vagy Felügyelő Bizottság tagja. Egyéb bizottsági munkában legfeljebb 1 elnökségi tag vehet részt, mint tag,

3. Az elnökség tagjai:

                                I.            Elnök,

                             II.            Alelnökök, (legfeljebb 2 fő) akik az elnökségi tagok közül választhatóak,

                           III.            További, választott elnökségi tagok,

4. Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:

                                I.           Az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel,

                             II.           Észrevételek, javaslatok előterjesztése a Szövetség működésével, a sportággal kapcsolatban,

                           III.           Felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel kapcsolatban,

                          IV.           Javaslattétel rendkívüli Klubgyűlés illetve elnökségi ülés összehívására,

                             V.           Megbízás alapján a Szövetség képviselete,

                          VI.           A szövetségi határozatok és ajánlások megtartatása illetőleg megtartása,

                        VII.           Folyamatos kapcsolattartás a Szövetség szerveivel és az egyesületekkel,

                     VIII.           Beszámolás az elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról,

5. Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók,

6. Az elnökségi tagság megszűnik:

                                I.           A mandátum lejártával,

                             II.           Lemondással,

                           III.           Visszahívással,

                          IV.           Elhalálozással.

Az elnökség működése

21.§

1. Az elnökség szükség szerint, de legalább háromhavonta ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök vagy három elnökségi tag az ok és cél megjelölésével írásban indítványozza,

2. Az elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökség indokolt esetben (különösen személyiségi jogvédelem, üzleti titok esetén) egyszerű többséggel dönthet egyes napirendi pontok zárt ülésen történő megtárgyalásáról,

3. Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni az Ellenőrző Testület elnökét,

4. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A hozott határozatokról az érintetteket 15 napon belül írásban kell értesíteni.

22.§

Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről - az előterjesztések megküldésével - legalább egy héttel korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat.
Halaszthatatlanul sürgős esetben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat.

23.§

1. Az elnökség határozatképes, ha a tagoknak több mint a fele - közöttük az elnök vagy egy alelnök - jelen van,

2. Határozatképtelenség esetén az elhalasztott elnökségi ülést 2 napon túl, de 15 napon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott elnökségi ülés az eredeti napirendben szereplő kérdések vonatkozásában a jelenlevő elnökségi tagok számára tekintet nélkül határozatképes,

3. Az elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza,

4. Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot bármelyik elnökségi tag kívánságára.

VIII.

A SZÖVETSÉG ELNÖKE ÉS ALELNÖKE(I)

24.§

1. A Szövetség legfőbb tisztségviselője a szövetség elnöke. Az elnök az elnökség közreműködésével irányítja és vezeti a Szövetség tevékenységét, valamint a Szövetséggel munkaviszonyban álló személyekkel szemben gyakorolja a munkáltatói jogokat,

2. Az elnök feladatai:

                                I.           Az elnökség üléseinek összehívása és vezetése, a Klubgyűlés elnöki tisztségének ellátása,

                             II.           A Szövetség képviselete,

                           III.           Az SZMSZ és egyéb szabályzatok, valamint a klubgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,

                          IV.           Döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Klubgyűlés, az elnökség, illetőleg a Szövetség egyéb szervének kizárólagos hatáskörébe,

                             V.           Aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása,

                          VI.           Hírközlő szervek tájékoztatása a Szövetség tevékenységéről,

                        VII.           Kapcsolattartás az MVLSZ-el, valamint más területi, regionális szövetségekkel, felügyeleti szervekkel,

                     VIII.           Mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az SZMSZ, illetőleg a Klubgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal.

3. Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén elsősorban az elnök által felkért alelnök, főtitkár ezt követően az elnök által megbízott elnökségi tag, ennek hiányában az elnökség által felkért más elnökségi tag helyettesítheti,

4. Az elnök - akadályoztatása esetén - képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Szövetség más tisztségviselőjére is átruházhatja,

5. Az elnök lemondása esetén az elnöki teendőket, az elnökség által kijelölt személy (alelnök, elnökségi tag vagy főtitkár látja el).

IX.

Felügyelő Bizottság

25.§

1. A Klubgyűlés a Szövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére elnökből továbbá két tagból álló bizottságot választ.

2. A Felügyelő Bizottság tagja a Szövetségben más tisztséget nem viselhet. A Felügyelő Bizottság nem lehet tagja a szövetségben gazdasági feladatokat ellátó olyan személy, aki a szövetség elnökségének valamely tagjával, illetőleg a szövetségben gazdasági feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll. A Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek egymás hozzátartozói.

3. A Felügyelő Bizottság tevékenységét annak elnöke irányítja.

4. A Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a szövetség elnökségét tájékoztatja.

26.§

A Felügyelő Bizottság feladatai

1.        A Szövetség pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata,

2.        A Szövetség gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése,

3.        A nevezési díjak befizetésének és nyilvántartásának ellenőrzése,

4.        Az éves mérleg, pénzügyi beszámoló (zárszámadás) felülvizsgálata,

5.        A gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata,

6.        A szövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése.

27.§

1. A Felügyelő Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a szövetség gazdálkodásával kapcsolatban bármely iratba betekinteni, a szövetség tisztségviselőitől tájékoztatást kérni.

2. Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatni köteles a szövetség elnökét, főtitkárát. Az ellenőrzés során az Felügyelő Bizottság a pénzügyi, gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.

3. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Felügyelő Bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja a szövetség elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot, vagy rendellenességet állapít meg, azok megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet.

4. A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő elteltét követő számított 30 napon belül a Felügyelő Bizottság utóvizsgálat keretén belül ellenőrzi.

5. Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat sem vezet eredményre, a Felügyelő Bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli klubgyűlés összehívását.

6. A Felügyelő Bizottság tevékenységéről a szövetség klubgyűlésének köteles beszámolni.

7. A Felügyelő Bizottság működésében - amennyiben az SZMSZ ettől eltérően nem rendelkezik - az elnökség működésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

X.

SPORTFEGYELMI BIZOTTSÁG

28.§

1. A Szövetség versenyrendszerében résztvevő egyesületek tagjaival, valamint a sportágban működő sportvezetőkkel, tisztségviselőkkel, szakemberekkel, sportolókkal szembeni szövetségi fegyelmi eljárások lefolytatására első fokon a BVLSZ Sportfegyelmi Bizottsága, másodfokon pedig az MVLSZ Spotfegyelmi Bizottsága illetékes eljárni,

2. A Sportfegyelmi Bizottság feladatait és működésének szabályait a Fegyelmi Szabályzat állapítja meg,

3. A bizottság üléseit a bizottság elnöke vezeti. A bizottság üléséről értesíteni kell a szövetség elnökét (és ha van főtitkárát).

XI.

FŐTITKÁR

29.§

1. A Szövetség hivatalos ügyintézője a főtitkár, amennyiben az elnök, mint munkáltató indokoltnak látja a tisztségre külön személyt alkalmazni. A főtitkárt az elnök nevezi ki, legfeljebb a saját megbízatásának időtartalmára, azzal, hogy a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. Amennyiben az elnök nem nevez ki főtitkárt, úgy köteles a főtitkári teendőket ő maga ellátni, annak összes jogaival és kötelezettségével.

2. A főtitkár feladatai:

                                I.           Összehangolja a szövetség tevékenységét az elnök, illetve az elnökség irányításával,

                             II.           Összehangolja az elnökség és a bizottságok munkáját,

                           III.           Szervezi és felügyeli a Klubgyűlés határozatainak végrehajtását és betartását,

                          IV.           Aláírási és utalványozási jogkört gyakorol,

                             V.           Eseti megbízás alapján képviseli a szövetséget,

                          VI.           Tájékoztatja a hírközlő szerveket a szövetség tevékenységéről,

                        VII.           Gondoskodik az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről, a határozatok nyilvántartásáról és végrehajtásáról,

                     VIII.           Gondoskodik a szövetségi nyilvántartások vezetéséről,

                           IX.           Figyelemmel kíséri a szövetséggel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket és biztosítja azok betartását, végrehajtását,

                             X.           Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az elnökség az SZMSZ vagy a Klubgyűlés a hatáskörébe utal,

                           XI.           A szövetség szervezeti és működési szabályzatának elnökség elé terjesztése elfogadására,

                        XII.           A főtitkár tevékenységéről a szövetség elnökének illetve elnökségnek számol be.

XII.

A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE

30.§

1. A Szövetséget az elnök képviseli.

2. Az elnöktől kapott felhatalmazás alapján az Elnökség tagjai vagy a főtitkár is képviselheti a szövetséget.

XIII.

A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA

31.§

1. A Szövetség elsősorban a nevezési díjakból, a központi, állami valamint fővárosi, önkormányzati és MVLSZ költségvetési illetve egyéb támogatásokból, felajánlásokból, pályázati forrásokból, kereskedelmi és egyéb, a sporttevékenységhez köthető vállalkozási tevékenységéből származó bevételeiből, éves költségvetés alapján gazdálkodik,

2. A Szövetség működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:

                                I.      Nevezési díjak,

                             II.      Magán- és jogi személyek támogatása,

                           III.      Alapítványoktól, kötelezettségvállalásokból, érvényes pályázatokból befolyt összegek,

                          IV.      Rendezvények bevételei, nevezési díjak, rendezvények eseti támogatásai,

                             V.      Az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól működési költségekre kapott támogatások, illetve adományok,

                          VI.      Gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételek,

                        VII.      MVLSZ-től származó éves szakmai vagy eseti támogatások,

3. A Szövetség vagyona lehet:

                                I.      Készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg),

                             II.      Készpénzre szóló követelés,

                           III.      Értékpapír,

                          IV.      Ingatlan és ingó vagyon,

                             V.      Vagyoni értékű jogok,

4. A Szövetség költségei:

                                I.      Az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),

                             II.      A vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),

                           III.      A vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), melyeket a bevétellel arányosan kell megosztani,

5. A Szövetség a bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A szövetség versenyrendszerében résztvevő MVLSZ tagok a szövetség tartozásaiért - a befizetett nevezési díjon túlmenően - saját vagyonukkal nem felelnek,

6. A Szövetség vállalkozási tevékenységet kizárólag céljának elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet,

7. A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az SZMSZ-ben meghatározott tevékenységre fordítja (működési és versenyeztetési célokra),

8. A Szövetségnek a cél szerinti tevékenységből, illetve vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell kezelni, nyilvántartani,

9. A Szövetség gazdálkodásának részletes szabályait a szövetség gazdálkodási szabályzata határozza meg.

XIV.

A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE

32.§

A Szövetség megszűnik:

1. Feloszlatásának a Klubgyűlés által minősített többséggel (a Gyűlésen megjelent küldöttek 2/3-a) történő kimondással.

2. Feloszlatásával.

3. Megszűnésének megállapításával (Fővárosi Főügyészség, Fővárosi Törvényszék)

XV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

33.§

A Szövetség versenyrendszerében résztvevő MVLSZ tagok kötelezik magukat arra, hogy a sporttevékenységgel, illetőleg a Szövetséggel folytatott tevékenységükkel összefüggésben egymás között keletkezett vitás ügyekben nem fordulnak bírósághoz vagy egyéb hatósághoz, amíg az ügyet a Szövetség elnöksége nem tárgyalta.

34.§

A Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatában illetőleg az egyéb szabályzatokban foglalt rendelkezések hivatalos értelmezésére a Szövetség elnöksége valamint a Magyar Vízilabda Szövetség elnöksége jogosult.

35.§

A Szövetség felett a törvényességi felügyeletet a Fővárosi Főügyészség gyakorolja.

36.§

A Budapesti Vízilabda Szövetség a vízilabda sportággal kapcsolatos fővárosi kérdésekben jogutódja az 1951-ben alapított Budapesti Vízilabda Szövetségnek.

Záradék

Jelen Szabályzatot a Magyar Vízilabda Szövetség 2014. május 17-én megtartott Közgyűlésén Határozatban fogadta el. A korábban kötött szerződések érvényességét és hatályosságát jelen szabályzat nem érinti.

Budapest, 2014. május 20.

Pázmányi Gábor

      Elnökbvlsz@bvlsz.hu   CPS Portal Engine
©2008 4WAY